محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره آل عمران می خواند، دلیل که از همه بدی ها پاک شود و نزد خلق ستوده شود. ابراهیم کرمانی گوید: عاقبتش نیکو شود و در عقبی نجات یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: خواندن سوره آل عمران در خواب ، نیرومند شدن تقوی و دیانت است .

نرم افزار محاسبه سن