آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ دیدن سوارکار حرفه ای در خواب ، علامت آن است که از دریافت هدیه ای غیرمنتظره قدردانی خواهید کرد . ۲ـ اگر دختری خواب ببیند با سوارکار حرفه ای معاشرت می کند ، علامت آن است که با فردی از طبقة دیگر اجتماع ازدواج خواهد کرد . ۳ـ اگر خواب ببینید  – ادامه تعبیر خواب سوارکار اسب…

فال تاروت اندروید