آنلی بیتون مىگوید : ۱ـ دیدن بچه های سه قلو در خواب ، علامت آن است كه در كارهایی پیروز می شوید كه هراس شكست خوردن در آنها وجود دارد . ۲ـ اگر مردی خواب ببیند همسرش نوزادان سه قلو به دنیا آورده است ، علامت آن است كه كاری كه مدتهای مدید برای اتمامش  – ادامه تعبیر خواب سه قلو…

نرم افزار محاسبه سن