منوچهر مطیعی تهرانی گوید: سماور پر از آب جوش همسر بد خلق و خشمگین است

فال تاروت اندروید