منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

سماور پر از آب جوش همسر بد خلق و خشمگین است

دستبند ماه تولد طرح روژین