در روایت ازسلمان فارسی (ره): روز ۶ ام ماه : بعد از یک یا دو روز تعبیر می شود. روز ۹ ام ماه : همان روز تعبیرش ظاهر می شود. روز ۱۱ ام ماه شمسی : بعد از ۲۰ روز. روز ۱۳ ام ماه : بعد از ۹ روز تعبیر می شود. در روز ۱۴  – ادامه تعبیر خواب جدول زمان تعبیر شدن خوابها بر حسب روز های ماه شمسی…

نرم افزار محاسبه سن