محمد بن سیرین گوید: سقمونیای در خواب، دلیل بر غم و اندوه کند و نقصان مال است. اگر در خواب بیند سمقونیا از بهر علتی خورد و شفا یافت، دلیل برمنفعت کند. اگر از خوردنِ آن مضرت دید، دلیل نماید که مال او تلف شود. اگر اسهال بود همین، دلیل کند.

نرم افزار مدت تماس