محمد بن سیرین گوید: خوردن بچه سقط شده دلیل بر رنج و بیماری تن کند. اگر بیند که بچه سقط شده همی خورد، دلیل کند که به قدر آن وی بیماری بود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که بچه را سقط کرد دلیل کند که از غم و اندو فرج یابد و اگر بیمار بود  – ادامه تعبیر خواب سقط…

فال تاروت اندروید