محمد بن سیرین گوید: سقا درخواب، دلیل بر مردی است که دیندار بود. اگر بیند سقائی می کرد و آب به مردم می داد، دلیل که با مردم نیکوئی نماید. جابرمغربی گوید: اگر بیند سقائی می کرد و بی طمع بود، دلیل است به کار آخرت مشغول شود. اگر بیند که مشک پرآب بود و  – ادامه تعبیر خواب سقایی کردن…

طالع بینی باستان