محمد بن سیرین گوید: اگر کسی سفیدمهره بیند، دلیل که هر کس را از نهان خود آگاهی دهد و دیدن آن، به تاویل، مردان را رنج و مصیبت و سختی باشد و زنان را رسوائی و ظاهر شدن راز ایشان. حضرت امام جعفر صادق فرماید: سفیدمهره درخواب بر چهار وجه است. اول: خبرمکروه. دوم: سخن  – ادامه تعبیر خواب سفید مهره…

طالع بینی باستان