ابراهیم کرمانی گوید: سفیداب به خواب دیدن، غم و اندیشه است و بعضی از معبران گویند: سفیداب، دلیل گفتگوی بود. اگر بیند که سفیداب داشت یا کسی به وی داد، دلیل که به سبب کاری با کسی گفتگو کند. جابرمغربی گوید: اگر بیند که سفیداب داشت و خواست که روی خود را سفید کند غمگین  – ادامه تعبیر خواب سفیداب…

نرم افزار مدت تماس