محمد بن سیرین گوید: دیدن سعتر در خواب، دلیل غم و اندوه بود و در دیدن آن هیچ چیز نباشد.

نرم افزار محاسبه سن