محمد بن سیرین گوید: اگر کسی درخواب بیند که سطل داشت، دلیل است که خدمتکاری حاصل کند. اگر بیند که سطل بشکست، دلیل کند که خدمتکار او بمیرد. جابرمغربی گوید: اگر بیند که سطل نو بخرد، دلیل بود که کنیزکی صاحب جمال حاصل کند. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: خانم آیتانوس می گفت: سطل در خواب  – ادامه تعبیر خواب سطل…

فال تاروت اندروید