آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید از جایی سر می خورید ، نشانة آن است که نامزد شما پیمان شکنی می کند و شما را به دام نومیدی می اندازد . ۲ـ اگر خواب ببینید از شیب دامنة تپه ای پوشیده از علفهای سبز سر می خورید ، علامت ان است که وعده های  – ادامه تعبیر خواب سر خوردن…

نرم افزار محاسبه سن