آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید سر از بدن شما جدا شده است ، نشانة شکست در کار و مغلوب شدن است . ۲ـ اگر خواب ببینید سر از بدن دیگران جدا شده است و خون از سر بریده جاری است ، نشانة تبعید و مرگ است .

فال تاروت اندروید