محمد بن سیرین گوید: سریش در خواب، دلیل بر غم و اندوه بود و خوردن آن دلیل بر نقصان مال بود.

فال تاروت اندروید