محمد بن سیرین گوید: سرفیدن درخواب بر پنج وجه است. اول: سرفه تر. دوم: سرفه خشک. سوم: سرفه که بلغم بر آرد. چهارم: سرفه که خون برآرد. پنجم: سرفه که صفرا برآرد. اگر بیند به گاه سرفیدن بلغم برآورد، دلیل که نزد کسی شکایت نماید از بلائی و رنجی که به وی رسد، یا به  – ادامه تعبیر خواب سرفیدن…

طالع بینی باستان