آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید بیمارِ مبتلا به سرطان با موفقیت معالجه می شود ، نشانة آن است که وضع زندگی فقیرانة شما متحول می گردد و پیشرفت چشمگیری به سوی ثروتمند شدن خواهید داشت . ۲ـ اگر خواب ببینید شخصی به سرطان مبتلا شده است ، نشانة آن است که یکی از  – ادامه تعبیر خواب سرطان…

فال تاروت اندروید