آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر کشاورزی در خواب سرشیر ببیند ، نشانة محصول فراوان و روابط خانوادگی مطلوب می باشد . ۲ـ اگر خواب ببینید سرشیر می نوشید ، علامت آن است که بزودی سعادتمند خواهید شد . ۳ـ اگر عشاق خواب سرشیر ببینند ، نشانة آن است که بزودی با عشاق خود پیمان ازدواج  – ادامه تعبیر خواب سرشیر…

فال تاروت اندروید