لوک اویتنهاو می گوید : سرزنش و نصیحت شدن خیرخواهی شما را درک نخواهند کرد

نرم افزار محاسبه سن