بدان که در خواب دیدن سرخی در دنیا کراهت است و رنج دل و غم و اندیشه و زنان را خیر و خرمی باشد و مردان را نیک نباشد. جابر مغربی گوید: سر او یل و پیراهن و کلاه و قبا و جبه و دستار. اگر جمله سرخ دید، دلیل که جنگ و فتنه و  – ادامه تعبیر خواب سرخی…

نرم افزار مدت تماس