آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ دیدن سرایدار در خواب ، علامت آن است که در اثر تربیت نادرست فرزندان رنج خواهید برد . ۲ـ اگر در خواب به دنبال سرایدار بگردید ، نشانة آن است که وجود آرام شما را آزار و اذیتهایی چند پریشان خواهد ساخت . ۳ـاگر در خواب برای خانه خود سرایدار پیدا  – ادامه تعبیر خواب سرایدار…

طالع بینی باستان