بدانکه سراب را به تازی گوراب خوانند و آنچنان است که بیابان به چشم تشنه آب نماید و تاویلش باطل است. محمد بن سیرین گوید: اگر کسی بیند که اندر زمین سقیم گردید، دلیل که ترک علم باطل گوید و راه صواب پوید گویند. اگر دید خاک زمین سراب می خورد، دلیل که از علم  – ادامه تعبیر خواب سراب…

نرم افزار مدت تماس