آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید مورد ستایش قرار گرفته اید ، تعبیری این چنین داردکه به مقامی بالاتر خواهید رسید ولی با این حال علاقة خود را نسبت به همکاران قبلی از دست نمیدهید . ۲ـ اگر کشاورزی خواب ببیند به ستایش خدا یا خانواده اش می پردازد ، علامت آن است که  – ادامه تعبیر خواب ستایش…

فال تاروت اندروید