یوسف نبی می فرماید : [یاد کن] زمانی را که یوسف به پدرش گفت ای پدر من [در خواب] یازده ستاره را با خورشید و ماه دیدم دیدم [آنها] برای من سجده می‏کنند سو ره یوسف آیهء «۴» پس چون بر یوسف وارد شدند پدر و مادر خود را در کنار خویش گرفت و گفت  – ادامه تعبیر خواب ستارگان…

نرم افزار محاسبه سن