سبیل در خواب، دلیل بر هیبت مرد کند. اگر بیند کسی بروت او را به مقراض بیاراست، به تاویل نیکو بود واو را مضرت نرسد. اگر بیند بروت او را وقت پیراستن از تن بپرید، دلیل نقصان هیبت مرد است. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند بروت او دراز شده، دلیل که او قوتی بود. اگر  – ادامه تعبیر خواب سبیل…

نرم افزار مدت تماس