آوندی سفالین ودسته دارکه درآن آب و شراب وجز آن ریزند محمد بن سیرین گوید: سبوی درخواب، مزدوری منافق است، که بر دست وی مال ضایع گردد. ابراهیم کرمانی گوید: سبو درخواب، دیدن کنیزک باشد، یا خادم. اگر بیند که سبوی نو فرا گرفت یا بخرد، دلیل است که کنیزک یا خادمی وی را حاصل  – ادامه تعبیر خواب سبوی…

نرم افزار مدت تماس