آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید در ایام عید به سر می برید ، علامت آن است که زندگی زناشویی شما با سعادت همراه خواهد بود . ۲ـ اگر خواب ببینید در ایام عید احساس کسالت و خستگی می کنید ، نشانة آن است که حرفه و شغل شما در موقعیت نامساعدی قرار خواهد  – ادامه تعبیر خواب سال نو…

نرم افزار محاسبه سن