محمد بن سیرین گوید: دیدن سار درخواب، مردی بود مکار که سفر بسیار کند. اگر بیند ساری فراگرفت یا کسی بدو داد، دلیل کند او را با مردی مسافر صحبت افتد. اگر بیند گوشت سار میخورد، دلیل به قدر آن گوشت که خورده باشد او را خیر و منفعت رسد. جابرمغربی گوید: دیدن سار درخواب،  – ادامه تعبیر خواب سار…

فال تاروت اندروید