لوک اویتنهاو می گوید : ساختمان نیمه ساز : روزهای شلوغ ساختمان در آتش : یک شادی که تشویش جای آنرا گرفته ساختمان مزین : خبرهای خوب آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید مشغول ساختمانی هستید ، نشانة آن است که در زندگی خود تغییری خردمندانه بوجود می آورید . ۲ـ اگر خواب ببینید  – ادامه تعبیر خواب ساختمان…

نرم افزار مدت تماس