آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر جادوگر یا ساحری را به خواب ببینید ، علامت آن است که برای تشکیل خانواده ای بزرگ ، زحمتهایی فراوان خواهید کشید و در کنار این زحمتها ، از کار خود ، لذتهایی نیز خواهید برد . ۲ـ دیدن ساحر و جادوگر در خواب ، نشانة آن است که آرزوهایتان  – ادامه تعبیر خواب ساحر…

طالع بینی باستان