محمد بن سیرین گوید: زیره به خواب، به طعم، چون ترش باشد و میل به شیرینی دارد، دلیل بر خیر و منفعت کند و چون در زعفران باشد، دلیل بر بیماری کند. اما خوردن زیره باج درخواب، دلیل بر خصومت و غم کند. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن زیره در خواب بد نیست به خصوص  – ادامه تعبیر خواب زیره…

فال تاروت اندروید