آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید زنده به گورتان می کنند ، نشانة آن است که مخالفین و دشمنان از اشتباه شما برای آزار رساندن و صدمه زدن به زندگی شما ، بهره برداری می کنند . ۲ـ اگر خواب ببینید از گوری بیرون می آیید ، نشانة آن است که اشتباهی که مرتکب  – ادامه تعبیر خواب زنده به گور…

نرم افزار مدت تماس