محمد بن سیرین گوید: زنجبیل در خواب، دلیل بر غم و اندوه است و خوردن آن دلیل بر مضرت و زیان کند و بعضی ازمعبران گویند: خوردن زنجبیل در خواب، دلیل بر خصومت و گفتگو کند و خوردن زنجبیل درخواب بی چیز و بی نفع بود. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: زنجبیل یکی از سوس های  – ادامه تعبیر خواب زنجبیل…

فال تاروت اندروید