منوچهر مطیعی تهرانی گوید: زنبق در خواب نیکو نیست. گل های زنبق، کوکب، اختر، داودی را گل های غم و اندوه دانسته اند. رنگ زنبق فرق نمی کند ولی اگر یافت شود از همه بدتر زرد است. دیدن گل زنبق را در خواب رو به رویی با غم و اندوه نوشته اند و همین تعبیر  – ادامه تعبیر خواب زنبق…

نرم افزار مدت تماس