بدانکه زغن درخواب، دلیل بر پادشاه متواضع کند. محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که زغن مطیع و فرمانبردار او است. دلیل که از پادشاه مال و نعمت و بزرگی یابد. اگر بیند زغن او مطیع نیست و شکار نمیکرد، دلیل که او را غلامی بود که به درجه مهتری رسد. اگر این خواب را  – ادامه تعبیر خواب زغن…

فال تاروت اندروید