لوک اویتنهاو می گوید :

زرده تخم مرغ : هدیه

پلاک رزانتیس