لوک اویتنهاو می گوید : زرده تخم مرغ : هدیه

گردنبند طرح طلا ماه تولد