لوک اویتنهاو می گوید :

زرده تخم مرغ : هدیه

جوک های شیرازی