لوک اویتنهاو می گوید : زرده تخم مرغ : هدیه

چشم زخم