محمد بن سیرین گوید: زبرجد در خواب، دلیل برخیر و منفعت کند، اگر بیند زبرجد از وی ضایع گشت، دلیل که مالش نقصان یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن زبرجد بر سه و جه است، اول: خرمی و خوشحالی. دوم: منفعت. سوم: مال.

نرم افزار مدت تماس