بدان که زبان، زبان خداوندش بود و مدیر کارها که دردل او بود از اصلاح و فساد. محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که زبانش بریده و ناقص گردید، بی آن که با کسی خصومت داشت، دلیل است که به وقت حجت زبانش شود. اگر بیند که زبانش در طول یا درعرض زیاد شد، دلیل  – ادامه تعبیر خواب زبان…

نرم افزار مدت تماس