بدان که زباد، عرق جانوری است که بوی خوش دارد و مانند گربه می باشد. محمد بن سیرین گوید: اگر بیند زباد با خود داشت، یا کسی به وی بخشید، دلیل که بیننده باادب و فرهنگ باشد و مردمان مدح و ثنای او گویند. اگر بیند زباد بوی ناخوش داشت، دلیل است مردم نکوهش وی  – ادامه تعبیر خواب زباد…

نرم افزار محاسبه سن