آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ دیدن جمع زیارت کنندگان در خواب ، نشانة آن است که به سفری طولانی خواهید رفت . ۲ـ اگر خواب ببینید خود زائر هسنید و مشغول زیارت ، نشانة آن است که با همنشینان ناسازگار کشمکش ها خواهید داشت و از فقر و تهیدستی نیز رنجیده خاطر خواهید شد . ۳ـ  – ادامه تعبیر خواب زائر…

فال تاروت اندروید