یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن بریاست عمل مشاقی در کار غالب گردد

طالع بینی باستان