لطفا تاریخ تولد خود را وارد کنید و از امکانات پرشین فال لذت ببرید! کافیست یک بار امتحان کنید.

روز : ماه : سال :

خوب است بدانید : مطالبی درباره تعبیر خواب

تعبیر خواب رگ گشادن

رگ گشادن

توسط , اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۱

در ر

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند پیری او را رگ گشاد، دلیل که از دشمن سخنی به طعنه شنود یا مالش تلف شود. اگر بیند رگ زد و خون ازاو برآمد، دلیل که از جهت سلطانی غمی به وی رسد و به مقدار آن خون زیانی به وی رسد.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند عالمی او را رگ بگشاد و خون بسیار آمد در طشتی یا طبقی، دلیل بود که بیمار شود و مال خود را در بیماری هزینه کند.

اسماعیل بن اشعث گوید:

رگ گشادن از دست راست، دلیل بر زیادتی مال و خواسته بود و رگ گشادن از دست چپ، دلیل بر زبونی کار دوستان بود. اگر بیند که کسی معروف او را رگ می زد اگر زن آبستن بود، دختر آورد و اگر آبستن نباشد، به دختر آبستن شود.

جابر مغربی گوید:

اگر بیند رگ زد و خون بسیار از وی بیرون آمد، چنان که هیچ خون در تن او نماند، دلیل که به زودی بمیرد. اگر علتی دارد، در مخاطره بود و از آن علت نرهد. معبران گویند: رگ زدن به خواب، چون بیننده مستور بود شادی و خرمی بیند. اگر مستور نباشد، دلیل مفارقت و زیان بود او را به مقدار خون رفتن.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

رگ زدن در خواب بر چهار وجه است.

اول: گشایش کارها.

دوم: سفر.

سوم: خصومت(مرافعه برای مال).

چهارم: شریک شدن.

اگر بیند که رگ زد و خون نیامد، دلیل بر خصومت است. اگر خون بیرون آمد، دلیل است بر یافتن مال یا خسران مال.

اگر بیند که تن او بی جراحتی خون آلود شد، دلیل که چیزی بدو رسد.

محمد بن سیرین گوید:

رگهای تن، دلیل بر اهل بیننده و خویشان او کند از بهر آن که رگ ها در همه تن است رگهای سر و پیشانی، دلیل بر مهتران کند و رگهای دست و بازو، دلیل بر برادران و خویشان مادر کند و رگهای پشت، دلیل بر خویشان پدر کند و رگهای بیرون در آن، دلیل بر اهل دودمان کند و رگهای ساق، دلیل بر مال و معیشت مردم کند. اگر بیند رگ بگشاد و آن رگ بریده شده یا خشک شد، دلیل که یکی از خویشان وی که بدان تعلق دارد، از دنیا رحلت کند و بعضی از معبران گویند: غم و اندوه و مصیبت به خویشان او رسد و باشد که درغربت افتد و از خویشان خود جدا ماند. اگر بیند کسی او رگ زد، دلیل که از خویشان او مالش تلف گردد.

حضرت دانیال گوید:

اگر کسی بیند رگ قیفال بگشاد، دلیل که کارها بر وی بسته شود. اگر بیند رگ باسلیق بگشاد، همین تاویل دارد. اگر بیند که رگ اکحل بگشاد، یعنی رگ میان دست، دلیل بستگی کارها کند. اگر سائل گوید که از رگ خون می آمد، مال یابد و چون گوید که خون از رگ می رفت، دلیل که او را زیانی رسد و معبر باید که در لفظِ بیننده خواب نگاه کند و تعبیر بر موجب او کند. اگر بیند رگ او تهی و کبود شد، دلیل که وی را اندوهی یا زیانی رسد.

دستبند لیزا

تگها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  

منابع :

کتاب اصول دانیال پیغمبر | کتاب تقسیم حضرت امام جعفر صادق (ع) | کتاب جوامع محمد بن سیرین | کتاب دستور ابراهیم کرمانى | کتاب ارشاد جابر مغربى | کتاب تعبیر اسماعیل بن اشعث | کتاب کنز الرؤیا مأمونى | کتاب تعبیر بیان عبدوس | کتاب تعبیر جاحظ بن اسحاق | کتاب جمل الدلایل | کتاب ایضاح التعبیر فخرى | کتاب کافى الرؤیا | کتاب تعبیر معروف طاووس | کتاب مفرح الرؤیا | کتاب تحفة الملوک | کتاب منهاج التعبیر خالد اصفهانى | کتاب مقدمة التعبیر | کتاب حقایق الرؤیا | کتاب وجیزه محمد ساهونه | کتاب کامل التعبیر | کتاب فرهنگ تعبیر خواب تام چت ویندو | کتاب رویا، خواب آ.ت.لیون | کتاب تعبیرخواب فروید | کتاب خواب یان اوزوالد | کتاب تعبیر خواب در پرتو قرآن و سنت | کتاب قواعد ناب در تعبیر خواب