یوسف نبی علیه السلام گوید: روغن بادام وپسته میراث به وی رسد

فال تاروت اندروید