یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن روغن کتان و روغنی که تعلق به سوختن دارد رنج اندکی به وی رسد

فال تاروت اندروید