آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ دیدن روسری گرانبها در خواب ، نشانة آن است که در آینده مشهور و موفق می شوید . ۲ـ دیدن روسری کهنه و بی بها در خواب ، علامت آن است که ناچار ثروت خود را با دیگران می دهید .

نرم افزار مدت تماس