لوک اویتنهاو می گوید : رختخواب کثیف : خوشبختی خانوادگی از تخت افتادن : احتیاط کنید تختخواب زیبا : ازدواج موفق رختخواب خالی : مرگ از تخت برخاستن : شما سلامتی خود را باز خواهید یافت رختخوابی که آفتاب روی آن باشد : کامیابی

نرم افزار مدت تماس