آنلی بیتون می‏گوید: اگر مردی در خواب مشاهده کند که دو زن دارد، به این معنا است که از موضوعی واهمه دارد. اگر زنی در خواب دو شوهر داشته باشد، بیانگر آن است که دست به کارهایی می‏زند که رسوایی به همراه دارد.

نرم افزار محاسبه سن