آنلی بیتون می‏گوید: دیدن دلفین در خواب ، نشانة آن است که شما هم چنان مسئولیت سابق خود را در دولت خواهید داشت .

جوک های شیرازی