آنلی بیتون می‏گوید:

دیدن دلفین در خواب ، نشانة آن است که شما هم چنان مسئولیت سابق خود را در دولت خواهید داشت .

شرف شمس