لوک اویتنهاو می گوید : دست دادن با کسی : آشنایی با فردی جدید آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر دختری در خواب ببیند با فرماندهی برجسته دست می دهد ، علامت آن است که در جمع افرادی برجسته حضور خواهد یافت . اگر خواب ببینید به هنگام دست دادن با فرمانده از او تقاضایی می  – ادامه تعبیر خواب دست دادن…

طالع بینی باستان