ماه ربیع الاول : برکت وشادی در خواب ها پیدا می شود. ماه ربیع الثانی: خواب خوب دیر تعبیر می شود و خواب بد زود تعبیر می شود. جمادی الاول خریدو فروش نکند. جمادی دوم : خواب خوب دیر تعبیر می شود. ماه رجب : گشایش ابواب خیر است- و خواب بد را به خوبی  – ادامه تعبیر خواب خواب خوب و بد در ماه های قمری…

نرم افزار مدت تماس